Back

Yr Archif Cerameg

Yr Ysgol Gelf, Prifysgol Aberystwyth

bwletin

Rhif 10 2008/9

Newyddion

Arddangosfeydd

Addysg a Gwaith Allanol

Derbyniadau

Y Casgliad Cerameg

Archif

Ymchwil

Interpreting Ceramics

Tm yr Archif

Grantiau

Gwefan a chysylltiadau

Diolchiadau

Newyddion

Cydweithio ywr gair allweddol yn gysylltiedig n holl fentrau ar hyn o bryd, ac mae hynnyn cynnig rhagolygon newydd cyffrous ar gyfer y dyfodol yn yr hinsawdd ariannu sydd ohoni. Mae Canolfan Cerameg Genedlaethol Cymru yn atgyfnerthu ein partneriaeth gydar adran gerameg yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd. Drwy gyfrwng hyn yr ydym yn cynllunio prosiectau myfyrwyr a mentrau ymchwil gan gychwyn ym mis Ebrill 2009 gydar diwrnod myfyrwyr syn gysylltiedig ag Ymdeimlad o Gyswllt, Cerameg mewn Cyfres. Maer arddangosfa Barrett-Danes Traddodiad syn Parhau yn brosiect ar y cyd gyda Chanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange ac rydym hefyd yn cynllunio rhagor o brosiectau addysgol ac arddangosfeydd bychan gyda gweithiau o Aberystwyth yng Nghanolfan Grefftau Rhuthun, sydd wedii hailwampio yn ddiweddar. Ym mis Ionawr 2007 bu inni lansior wefan newydd syn golygu bod pob un or darnau yn y casgliad cerameg iw gweld ar-lein. Yr ychwanegiad diweddaraf fydd tudalennaur prosiect For Love or Money gyda chrynodebau o gyfweliadau a chlipiau sain ar ffurf podlediadau. Ewch iw gweld ar www.ceramics-aberystwyth.com

Arddangosfeydd

Ffotograff 1:

Caption: Gwyn Hanssen-Piggott Three Ashed Bottles, Y Gronfa Gelf 2008

Ymdeimlad o Gyswllt Cerameg mewn Cyfres

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae llawer o artistiaid cerameg wedi dechrau defnyddio cydosodiad a dosbarthiad i ddod ag ystyr ac atseiniau newydd iw gwaith. Drwy archwilior thema hon, maer arddangosfan dangos enghreifftiau or casgliad parhaol ochr yn ochr gwaith gan dri artist gwadd. Man cychwyn yr arddangosfa yw Three Ashed Bottles gan Gwyn Hanssen-Piggott, darn sydd wedi dod in meddiant yn ddiweddar ar gyfer y Casgliad Cerameg gyda chymorth arian grant gan y Gronfa Gelf. Brodor o Awstralia yw Hanssen-Pigott ond bun gweithio yn y DU ac yn Ffrainc am sawl blwyddyn. Wedii ysbrydolin rhannol gan waith yr arlunydd or Eidal, Giorgio Morandi (1890-1964), datblygodd system o ddangos ei boteli ai bowlenni digynnwrf a minimalaidd mewn grwpiau wediu ffurfion ofalus. Maent yn dwyn i gof lonyddwch diamser syn pwysleisio arwynebau cywrain y porslen sydd wedii danio choed.

Mae Melanie Brown yn enwog am ei theuluoedd o debotau ac mae wedi ehangur theman ddiweddar yn Family Portrait. Maer gwydr cromennog yn arddangos y tebot ochr yn ochr sgroliau cain o borslen gwyn, sef sgil-gynnyrch gwneud y darn. Mae Kate Wilson yn dangos pedwar o blith set o ddeuddeg jar botanatomegol syn cyfeirio at grochenwaith Delft ond sydd chynlluniau botanegol ac anatomegol tafod-yn-y-boch ac arysgrifen atgofus mewn ffug-Lladin. Gwneir y cyswllt yn effeithiol drwy arddangos yn y cas gyferbyn thri phlt Delft yn dyddio or ail ganrif ar bymtheg o gasgliad Aberystwyth. Y trydydd artist gwadd yw Sara Moorhouse, sydd wedi datblygu ei gwaith yng nghyswllt ei doethuriaeth yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd. A hithaun cael ei hysbrydoli gan ddamcaniaeth lliw a ffurfiaur dirwedd, gan gynnwys peintiadau JMW Turner o Mount Rigi, maen gweithio mewn cyfres i archwilio effeithiau optegol lliw ar ffurf. Maer lliwiau gwyrdd, melyn a glas egnol ar cyfrannau newidiol ar bob darn yn creu gm weledol bryfoclyd.

Arddangosfeydd eraill

Crochenwaith Lombok

2. Ffotograff

Caption: Crochenwragedd yn Lombok, 2008

Mae ynys Indonesaidd Lombok yn gorwedd ir dwyrain o Bali yng Nghefnfor yr India. Ar daith maes ym mis Mawrth 2008, ymwelodd Moira Vincentelli r ynys a chasglu grwp o waith syn darlunior modd y mae crochenwaith traddodiadol yn cael ei drawsnewid i apelio at farchnadoedd newydd. Slawer dydd, mewn llawer o bentrefi, yr oedd crochenwragedd Sasak yn cynhyrchu amrywiaeth eang o grochenwaith domestig ar gyfer storio dwr, coginio ac iw defnyddio ar adegau seremonol. Bellach mae llestri pridd or fath yn cael eu defnyddion llai eang ar yr ynys ac maer diwydiant crochenwaith wedii gyfyngu i dri phentref, Banumulek, Penujack a Masbagik. Maer crochenwragedd yn defnyddio eu technegau traddodiadol i gynhyrchu llestri pridd hardd ar gyfer y farchnad fyd-eang. Yn y ganrif hon maer gwaith yn fwy tebygol o gael ei ganfod mewn adeiladau trefol fel addurniadau ymarferol a domestig.

Mae crochenwragedd Lombok yn adeiladu darnau llaw drwy dorchi, mowldio neu guro. Caiff y darnau eu gloywi au tanio mewn coelcerthi agored. Mae rhai ohonynt yn cael eu gorffen drwy danio mwg syn troir gwaith yn lliw du gloyw,nodweddiadol o grochenwaith menywod mewn llawer rhan or byd. Er mai gan fenywod yn bennaf y maer crochenwaith yn parhau i gael ei wneud, mae dynion yn llawer mwy gweithgar yn y busnes erbyn hyn, fel rhyngfasnachwyr a masnachwyr ac wrth ddatblygu mathau newydd o orffeniadau addurniadol. Prynwyd y gweithiau cerameg syn cael eu harddangos yn yr oriel drwy Ganolfan Crochenwaith Lombok, prosiect a sefydlwyd rhwng Lombok a Seland Newydd yn 1989. Rheolir y Ganolfan gan fenywod syn gweithio gydar crochenwragedd i gynhyrchu darnau o ansawdd uchel syn parchu ffurfiau a thechnegau traddodiadol ond a fydd hefyd yn apelio at chwaeth gyfoes y gorllewin.

Gwaith cerameg or Lee Arts Center, Arlington VA, UDA

Yn sgil y cydweithio Chanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange bu inni gynnal arddangosfa o gerameg gyfoes newydd a heriol or UDA yn cynnwys gwaith gan Ramon Camarillo, Malcolm Davis, Elizabeth Kendall, Jacqueline Kierans, Gisele Nimic, Alfredo Ratinoff, Elke Seefeldt, Judit Varga, ac hefyd Novie Trump a fu , yn rhan o raglen gyfnewid gyda Stiwdio Fireworks yng Nghaerdydd, yn artist preswyl yno yn ystod haf 2008. Cafodd ei darnau mewnosodiad eu hysbrydoli gan y dail ar ffurfiau naturiol a ganfu yn ei hamgylchedd newydd.

Ffotograff 3.

Caption: Judit Varga, Elements II, 2007

Ffotograff 4.

Alan a Ruth Barrett-Danes

Barrett-Danes, Traddodiad syn Parhau

Maer arddangosfa syn cael ei chynnal yn Aberystwyth yn ystod haf 2009 yn deyrnged i deulu syn cynrychioli pedair cenhedlaeth o grochenwaith ym Mhrydain. Maer arddangosfa wedii threfnu gan Ganolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange ar y cyd ag Aberystwyth, ai phrif ganolbwynt yw gwaith Alan a Ruth Barrett-Danes sydd, dros sawl blwyddyn, wedi gweithio ynghyd ac ar wahn mewn ffyrdd anarferol. Yr oedd Edward Baker, tad-cu Alan, ai ewythrod yn rhedeg Crochendy Upchurch yng Nghaint (1913-1963) crochendy a sefydlwyd i gynhyrchu crochenwaith modern er bod sgiliau a thechnegaur crochenwyr yn defnyddior etifeddiaeth a gafodd y teulu Baker gan grochenwyr gwledig y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Fel llanc ifanc, bu i Alan siomi ei dad-cu drwy ddewis hyfforddiant mewn coleg celf yn hytrach na phrentisiaeth ym musnes y teulu. Aeth yn ei flaen i weithio fel cynllunydd diwydiannol yn Stoke-on-Trent ar ddechrau ei yrfa cyn cymryd swydd ddysgu yng Ngholeg Celf Caerdydd yn 1967. Trwy gyfuno ei ddiddordeb mewn arbrofi technegol thuedd ddychmygus a ffigurol ei wraig Ruth, cynhyrchodd y ddau weithiau cyfareddol ar y cyd yn y gyfres cabbage kingdom ac, yn ddiweddarach, mewn crochenwaith slip domestig hardd gyda darluniau bywiog o anifeiliaid gan Ruth. Maer arddangosfa hefyd yn dangos enghreifftiau da o gerfluniau anthropomorffig Ruth yn ogystal set goffi gain a gynlluniwyd gan Alan yn 1960. Yn olaf mae eu mab, Jonathan Barrett-Danes, yn dangos ei gerfluniau llawn cymeriad o ddefaid, rhai ohonynt o faint llawn.

Arddangosfeydd Teithiol

Drwy gyfrwng y Grwp Arddangosfeydd Teithiol (TEG) rydym yn hysbysebur arddangosfeydd teithiol bychan rydym yn parhau iw darparu. Yr oedd Animal Fantasies a Sensational Ceramics yn Oriel Michael Heseltine, Ysgol Chenderit, Rhydychen yn hydref 2008 ac yng Nghanolfan Ddarganfod Cleethorpes yn Ebrill 2009. Teithiodd Sankofa, Ceramics Tales from Africa i Oriel Peter Scott yng Nghaerlyr ym mis Ebrill-Mehefin 2008. Aeth rhai rhannau or arddangosfa honno hefyd i UDA a chreu rhan or arddangosfa World Ceramics, Transforming Womens Traditions (Northern Clay Centre a Carleton College Minneapolis, Medi-Tachwedd 2008).

Ffotograff 5.

Caption: Gweithdy Dysgu fel Teulu 2009

Addysg a Gwaith Allanol Dysgu fel Teulu: Ym mis Ionawr 2008 enillodd y Casgliad ar Archif Cerameg Grant Annog Addysg gan CyMAL i redeg cynllun peilot o ddigwyddiadau Dysgu fel Teulu yn yr Oriel Cerameg. Yr oedd y rhaglen yn cynnwys gweithgareddau celf a chrefft, adrodd storau a pherfformiadau yn ymwneud thema gwneud a chasglu gweithiau cerameg. Yr oedd pob digwyddiad yn llawn o fewn wythnos iw hysbysebu, a bu ir 350 o bobl fun cymryd rhan eu mwynhaun arw. Yn sgil y llwyddiant hwn, a rhagor o alw gan deuluoedd, cawsom ragor o gyllid gan CyMAL i ddatblygur gwaith a pharhau i gynnal digwyddiadau drwy gydol 2008/2009.

Ar hyn o bryd mae digwyddiadaun cael eu cynnal yn ystod y tymor ysgol ar ddydd Sadwrn olaf pob mis yn yr Oriel Gerameg yng Nghanolfan y Celfyddydau.

Ysgolion: Mae Jill Piercy yn rhedeg y gweithdai ysgolion ar y cyd Chanolfan y Celfyddydau. Maer rhain wedi parhau i fod yn boblogaidd ac maent yn cael cynulleidfa reolaidd o ddosbarthiadau newydd o blant oed cynradd. Mae rhai ysgolion newydd hefyd yn ymuno r rhaglen. Maer plant yn treulio hanner yr amser yn gweithio yn yr oriel gydar casgliad ac yn cael sesiwn ymarferol arall yn y stiwdio gerameg yng Nghanolfan y Celfyddydau.

Dysgu Gydol Oes: Mae Moira Vincentelli wedi gweithio gydag Angharad Taris i ddatblygu cwrs Dysgu Gydol Oes mewn cerameg sydd wedi cynnwys sesiynau bodio a sgyrsiau ynglyn r casgliad. Dangosodd aelodaur grwp eu gwaith terfynol yn yr Oriel Gerameg ym mis Medi 2008.

Ffotograff 6.

Caption: Carol Windham, darn coffa yn dathlu Gwyl Gerameg Aberystwyth 2007

Derbyniadau

Cerameg

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf yr ydym wedi ychwanegu bron i 80 darn cerameg ir casgliad, gyda llawer o ddarnau ychwanegol ar gyfer y casgliad bodio. Yr ydym yn ddiolchgar ir Cyngor Prydeinig a roddodd nifer fawr o weithiau oi arddangosfeydd teithiol yn y 1990au, Time for Tea a Dish of the Day. Mae rhai gwneuthurwyr eisoes wediu cynrychioli yn y casgliad, ond yr ydym yn arbennig o falch o gael gweithiau gan Rupert Spira, Carol McNicoll, Seth Cardew a Will Levi Marshall nad oeddent wediu cynrychioli cyn hyn. Or Wyl Gerameg Ryngwladol ddiwethaf cawsom afael ar waith gan Angelica Velazquez Cruz (Mecsico), Francois Dufayard (Ffrainc), Antal Pazmandi (Hwngari), Nick Hoogland (Yr Iseldiroedd), Genya Senobe (Japan) ac M. Palanniappan (India). Gwnaeth Carol Windham (y DU) gerflun gwych a doniol ar sail ei harsylwadau fel arddangosydd yn y digwyddiad. Gyda chymorth cyllid gan Gronfa Grant Prynu y V&A ar Gronfa Gelf, cawsom gerflun porslen gan Ruth Duckworth (V&A ar Gronfa Gelf), bwced porslen cain wedii wneud drwyr broses gastio slip gan Bodil Manz (V&A) ar Three Ashed Bottles gan Gwyn Hanssen-Piggott (y Gronfa Gelf). Mae gwneuthurwyr eraill newydd yn y casgliad yn cynnwys Piet Stockmans (Gwlad Belg), Ting-Ju Shao (Taiwan), Judit Varga (UDA), Jenny Beavan (y DU), Dan Stafford (y DU), ac o Gymru: Justine Allison, Wendy Lawrence, Jacqui Atkin a Katy Scarlett-Howard. Rhoddodd Marianne de Trey gasgliad bychan oi gwaith yn anrheg inni, rhai ohonynt y gellir eu defnyddio yn ein casgliadau bodio, a rhoddodd Frances Marx grwp o weithiau gan ei mam, y cynllunydd cerameg Greta Marx.

Photograph 7.

Caption : Myfyrwyr yn bodio gwaith Marianne de Trey yn yr Ysgol Gelf 2009

Archif

Yr ydym yn hynod o ddiolchgar am roddion o lyfrau a phapurau gan: y Ceramic Review, o ystd Robert Fournier; Peter a Diane Stichbury o ddeunyddiau yn ymwneud Harry Davis; a chan Alan Wallwork o ddeunydd yn ymwneud r CPA.

Isod rydym yn argraffu detholiad o un or dogfennau a anfonwyd gan Alan Wallwork o newyddlen y CPA [Craftsmen Potters Association] ym mis Awst 1965. Fel cynifer o gyrff artistiaid, roedd y CPA yn cael trafferth ymdopi r cysyniad o safonau ac yma cawn syniad or tensiynau ynghylch rheoli ansawdd a oedd yn cylchredeg yn y grwp yn y blynyddoedd cynnar hyn. Ond maer newyddlen hefyd yn mynd yn ei blaen i gyhoeddi moment bwysig arall yn hanes y CPA pan fu i Bernard Leach, ac yntau wedi bod yn gyndyn ers cyhyd, gytuno or diwedd i dderbyn aelodaeth er Anrhydedd.

The Craftsmen Potters Association

Lowndes Court Carnaby Street London W!

NEWS SHEET

From the Secretarys Desk

Im happy to say that the standard of work at the Shop goes up and up, but Im also sorry to have to report that some members are tending to send their second best work to C.P.A. The letter from an Associate member in the News Sheet underlines the point.

It stands to reson that a potter will accumulate out of his production, a percentage of work which while it is too good to scrap, it is at the same time not up to the standard he sets himself. What to do with these pots is the question. I suggest that local shop outlets or home sales should be the method to dispose of these, but please dont use C.P.A. as a means of disposal.

When you open the Kiln and are allocating the pots unloaded, I suggest you should make your selection for the C.P.A. Shop on the basis of whether or no you would care to submit them, as a new applicant for membership, to the Selection Committee. The Craftsmen potters Shop, which is your showroom, is rapidly becoming recognised as the shop window for the best British Craft Pottery so please give your support by sending in work you can be proud of.

Now I have an event to report which gives me the greatest possible pleasure and will, I am sure, meet with an equal response from all members.

Bernard leach has accepted the invitation of the Council to become an Honorary Life Member of the Association and will be exhibiting at the Craftsmen potters Shop. This is the development which many of us have looked forward to for some years and seems to me to mark the most important point in our development to date a kind of coming of age

David Canter

Ymchwil

Yng nghyswllt y prosiect For Love or Money , ym mis Medi 2007 gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru cynhaliom gynhadledd dan y teitl Making Good-Women Artists in Wales a oedd yn dwyn ynghyd artistiaid cerameg ac arlunwyr cain i drafod busnes ac arferion gwaith; ac ym mis Tachwedd 2007 cyflwynwyd papurau mewn cynhadledd Cyngor Ymchwil y Celfyddydau ar Dyniaethau yng Nghaerdydd ac yn Neocraft yn Halifax yng Nghanada. Daeth y cyllid i ben yn 2008 a bydd y prosiect yn cael ei gyflwyno ar ffurf ddigidol ar wefan yr Archif Cerameg.

Ffotograff 8. Catalogue image of World ceramics-no caption

Rhwng 2007 a 2008 bu Moira Vincentelli yn gweithio gydar Northern Clay Centre, Minneapolis a Carleton College, Minnesota fel curadur World Ceramics, Transforming Womens Traditions a gafodd ei harddangos yn y ddau leoliad yn ystod hydref 2008. Yng nghyswllt hyn, bu Vincentelli ar daith astudio i Lombok yn Indonesia i ddogfennu a dewis gwaith ar gyfer y sioe. Cyhoeddwyd rhifyn arbennig o Interpreting Ceramics i gyd-fynd r arddangosfa ac mae rhai or erthyglau yn deillio o gyflwyniadau yn y symposiwm Traditional Women Potters: Old Forms, New Markets a gynhaliwyd yn Aberystwyth ym mis Gorffennaf 2007.

Dysgu fel Teulu a Phecyn Cymorth y Cyfnod Sylfaen

Yr ydym yn defnyddio ein profiad on rhaglen Dysgu fel Teulu i ymchwilio a datblygu Pecyn Cymorth Dysgu fel Teulu ar gyfer lleoliadau bychan eraill megis amgueddfeydd, orielau a safleoedd treftadaeth lleol. Nod hyn yw rhoi cyngor ymarferol ar gynllunio, marchnata a gwerthuso ar gyfer lleoliadau sydd eisiau dod yn ddarparwyr Dysgu fel Teulu ond syn gyfyngedig eu hadnoddau o ran staff, lle ac amser. Ar yr un pryd yr ydym yn datblygu prosiect i addasur pecyn cymorth ar gyfer y Cyfnod Sylfaen fel y gall amgueddfeydd ac orielau bach gynnig rhaglenni dysgu cyfannol a fydd yn cynnwys cyfleoedd dysgu ffurfiol ac anffurfiol yn arbennig i deuluoedd gyda phlant iau na 7 oed. Maer prosiect hwn yn cael ei ariannu drwy gyfrwng Grant Annog Addysg gan CyMAL.

Mae pedwar myfyriwr ymchwil PhD wedi bod yn gwneud ymchwil ar gerameg a phynciau cysylltiedig. Hoffem longyfarch Terence Cartlidge a gwblhaodd ei ddoethuriaeth ar waith Charles a Nell Vyse yn 2009. Mae Kathy Talbot yn ymchwilio i weithiau cerameg wediu peintio llaw syn dyddio o ddechraur ugeinfed ganrif gan gyfeirion arbennig at Grochendy Llanelli; mae Ndubuisi Ezeluomba yn gweithio ar gerfluniau Olukun yn Benin. Mae Helga Gamboa yn ymchwilio i gerameg yn Angola yng nghyswllt ei gwaith ei hun ar gyfer doethuriaeth ymarferol. Yn 2008 cynhaliodd sioe ddeuddyn yn Luanda, Angola a bu ar gyfnod preswyl pum wythnos o hyd yn y Northern Clay Centre ym Minneapolis, UDA. Cyhoeddodd Kathy Talbot The Welsh Industries Association, Philanthropy, Craft and Commerce, The Swansea History Journal, Minerva Vol 16 2008/9

Interpreting Ceramics

Mae Interpreting Ceramics yn gyfnodolyn electronig dan ofal canolwyr sydd wedi ymrwymo i ymchwil ryngddisgyblaethol ym maes cofnodi, cwestiynu, dehongli a chyfleu arferion gwaith a hanes cerameg. Cafodd ei sefydlu yn 2001 gan grwp o staff academaidd mewn pedair prifysgol yn y DU: Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Gorllewin Lloegr Bryste a Phrifysgol Bath Spa, ai nod yw cyhoeddi dulliau newydd cyffrous o ymdrin r maes. Maer rhifynnau wedi canolbwyntio ar bynciau amrywiol megis hanes, cerameg stiwdio, gwneuthurwyr yn ysgrifennu am eu gwaith eu hunain a cherameg y byd. Maer cyfnodolyn ar gael yn rhwydd, ac am ddim, ar http://www.uwic.ac.uk/ICRC/contents_current.htm

Tm yr Archif

Mae Moira Vincentelli yn Uwch-ddarlithydd mewn Hanes Celf a hi yw Ceidwad y Casgliad Cerameg. Mae Louise Chennell a Kathy Talbot yn gynorthwywyr archif; mae Amanda Roberts a Carol Bainbridge yn ymchwilwyr cynorthwyol rhan-amser; mae Neil Holland yn Geidwad Casgliadau; mae Jill Piercy yn swyddog addysg ac ymchwilydd prosiect ymgynghorol; Jane Davies o Asplash ywr dylunydd ar ymgynghorydd gwe.

Grantiau

Cyngor Celfyddydau Cymru 13,300 (2006-7) a 10,300 (2007-8)

Grantiau Annog Addysg CyMAL ar gyfer dysgu fel teulu 7,500 (2007/8) a 3,000 ar gyfer datblygu tudalennau gwe ar gyfer y prosiect Love or Money

V&A/Cronfa Grantiau Prynu Adnoddau ar Gronfa Gelf ar gyfer gweithiau gan Ruth Duckworth, Gwyn Hanssen-Piggott, Bodil Manz.

Bwrdd Ymchwil y Celfyddydau ar Dyniaethau, derbyniwyd 151,000 yn 2004-8 ar gyfer y prosiect ymchwil For Love or Money .

Gwefan a Chysylltiadau

Mae gwefan yr archif yn dal i gael ei datblygu ai hehangu gyda rhagor o wybodaeth a delweddau. Y cyfeiriad yw http://www.ceramics-aberystwyth.com

Y cyfeiriad e-bost syw ceramic-archive@aber.ac.uk

Cyfeiriad post: Yr Archif Cerameg, Yr Ysgol Gelf, Buarth Mawr, Prifysgol Aberystwyth, Aberystwyth SY23 1NE

Diolchiadau

Maer Archif Cerameg wedii lleoli yn Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth. Yr ydym yn ddiolchgar ir cyrff canlynol sydd wedi cefnogi ein gwaith: Cyngor Celfyddydau Cymru, CyMAL, y Gronfa Grantiau Prynu Adnoddau/V&A, y Gronfa Gelf.

(AU logo)(CyMAL logo) Arts Council Logo

ISSN 1461-3719