Prosiect y Ddeorfa

Prosiect y Ddeorfa:

Gweithio gyda Chasgliad Cerameg Prifysgol Aberystwyth

Rydym yn gwahodd tri gwneuthurwr newydd i ddatblygu gwaith cerameg sy’n ymateb i UN rhan benodol o’n casgliad. Caiff yr artistiaid ddewis o blith y rhai isod:

Dylai pob artist roi ymateb arloesol, yn llawn cyffro a dychymyg, i un o’r rhai uchod drwy gynhyrchu gwaith newydd i arddangosfa ar y cyd a gynhelir yn yr Oriel Gerameg yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth rhwng mis Rhagfyr 2019 a Chwefror 2020.

Ymgeiswyr:

 1. Bydd yn rhaid i’r ymgeiswyr fod wedi graddio o gwrs addysg uwch a oedd yn cynnwys elfen o gerameg (gan gynnwys dylunio 3-D, cyrsiau rhyngddisgyblaethol, ayyb.) yn ystod y tair blynedd diwethaf NEU fod o dan 25 oed.
 2. Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr fod yn byw yng Nghymru.

Y Nod:

Dylai’r cyfle hwn helpu i bontio’r gagendor rhwng gadael addysg neu hyfforddiant a gweithio tuag at baratoi ar gyfer arddangosfeydd mewn orielau. Gan weithio gyda’r staff curadurol, Louise Chennell a Neil Holland, bydd yr artistiaid yn dysgu sgiliau ymarferol a phroffesiynol ar gyfer cynnal arddangosfa, megis:

 1. Ymateb i friff – datblygu creadigrwydd ac ymarfer proffesiynol.
 2. Trefnu amserlen waith – amserlen ymchwil, paratoi gwaith at arddangosfa yn ogystal â pharatoi deunydd cyhoeddusrwydd.
 3. Marchnata – creu datganiad yr artist, creu delweddau i’r deunydd cyhoeddusrwydd, llunio testunau dehongli i’r oriel, datblygu presenoldeb ar-lein.
 4. Paratoi at yr arddangosfa ac at ddangos y gwaith, pacio’r gwaith, trefnu’r dosbarthu, prisio a pharatoi rhestrau gwerthu.
 5. Llunio cyllideb.
 6. Cydweithio ag eraill – curaduron, technegwyr, tîm addysg, ayyb.
  Datblygu syniadau am addysg a meithrin cyswllt â’r cyhoedd, e.e. addysg ysgolion, dysgu teuluoedd, addysg anffurfiol hunan-dywys yn yr oriel.
 7. Pwyso a mesur eu gwaith eu hun a’u profiad.

Prif Gamau Gweithredu:

 • Ymchwilio i’r maes a ddewiswyd yng Nghasgliad Cerameg Aberystwyth (gan ddefnyddio’r darnau yn y casgliad a’r archif o waith cerameg)
 • Astudio a datblygu syniadau dylunio, gan ystyried y mannau arddangos a’r adnoddau sydd ar gael yn yr Oriel Gerameg.
 • Creu’r gwaith newydd (a all gynnwys deunydd clyweledol hefyd).
 • Paratoi deunydd y cyhoeddusrwydd.
 • Cyflwyno syniadau i feithrin cyswllt â’r gymuned neu weithgareddau dysgu.
 • Dewis y gwaith a threfnu ei ddosbarthu i’r arddangosfa.

Efallai y bydd disgwyl i’r Artist hefyd:

 • Rhoi cyflwyniadau am eu gwaith
 • Cyfrannu at arfarnu’r prosiect
 • Darparu dogfennaeth ar y profiad i’w defnyddio mewn adroddiadau, cyflwyniadau ac ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Cynllunio o leiaf un gweithgaredd dysgu neu weithgaredd i feithrin cyswllt â’r gymuned.
 • Cynrychioli’r Casgliad Cerameg ym Mhrifysgol Aberystwyth mewn modd cadarnhaol.

Hawlfraint a Pherchnogaeth

Yr Artist fydd yn cadw’r hawlfraint a’r holl hawliau eiddo deallusol yn y gwaith a’r dogfennau a grëir.

Ffioedd: £1500 yn cynnwys deunyddiau a thrafnidiaeth, y gwaith i’w werthu ar gomisiwn o 40% i’r Oriel.

Cyfle Cyfartal

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i hymrwymo i ddatblygu, hybu a chefnogi cydraddoldeb ac amrywioldeb yn ein harferion a’n gweithgareddau i gyd. Am ragor o wybodaeth, gweler Polisi Cyfle Cyfartal Prifysgol Aberystwyth

 Am ragor o wybodaeth, a sut i wneud cais

Llenwch ffurflen gais a’i chyflwyno ynghyd â’r wybodaeth berthnasol i:

loc@aber.ac.uk  gyda’r pennawd Prosiect y Ddeorfa yn llinell pwnc yr ebost.

Incubator_2019-CY

Dyddiad cau am geisiadau: 31 Awst 2019

Mae’r prosiect hwn yn derbyn nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru

 

Dewislen
×
Menu