Newyddion Diweddaraf

Prosiect y Ddeorfa

Prosiect y Ddeorfa:

Gweithio gyda Chasgliad Cerameg Prifysgol Aberystwyth

Rydym yn gwahodd tri gwneuthurwr newydd i ddatblygu gwaith cerameg sy’n ymateb i UN rhan benodol o’n casgliad. Caiff yr artistiaid ddewis o blith y rhai isod:

Dylai pob artist roi ymateb arloesol, yn llawn cyffro a dychymyg, i un o’r rhai uchod drwy gynhyrchu gwaith newydd i arddangosfa ar y cyd a gynhelir yn yr Oriel Gerameg yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth rhwng mis Rhagfyr 2019 a Chwefror 2020.

Ymgeiswyr:

 1. Bydd yn rhaid i’r ymgeiswyr fod wedi graddio o gwrs addysg uwch a oedd yn cynnwys elfen o gerameg (gan gynnwys dylunio 3-D, cyrsiau rhyngddisgyblaethol, ayyb.) yn ystod y tair blynedd diwethaf NEU fod o dan 25 oed.
 2. Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr fod yn byw yng Nghymru.

Y Nod:

Dylai’r cyfle hwn helpu i bontio’r gagendor rhwng gadael addysg neu hyfforddiant a gweithio tuag at baratoi ar gyfer arddangosfeydd mewn orielau. Gan weithio gyda’r staff curadurol, Louise Chennell a Neil Holland, bydd yr artistiaid yn dysgu sgiliau ymarferol a phroffesiynol ar gyfer cynnal arddangosfa, megis:

 1. Ymateb i friff – datblygu creadigrwydd ac ymarfer proffesiynol.
 2. Trefnu amserlen waith – amserlen ymchwil, paratoi gwaith at arddangosfa yn ogystal â pharatoi deunydd cyhoeddusrwydd.
 3. Marchnata – creu datganiad yr artist, creu delweddau i’r deunydd cyhoeddusrwydd, llunio testunau dehongli i’r oriel, datblygu presenoldeb ar-lein.
 4. Paratoi at yr arddangosfa ac at ddangos y gwaith, pacio’r gwaith, trefnu’r dosbarthu, prisio a pharatoi rhestrau gwerthu.
 5. Llunio cyllideb.
 6. Cydweithio ag eraill – curaduron, technegwyr, tîm addysg, ayyb.
  Datblygu syniadau am addysg a meithrin cyswllt â’r cyhoedd, e.e. addysg ysgolion, dysgu teuluoedd, addysg anffurfiol hunan-dywys yn yr oriel.
 7. Pwyso a mesur eu gwaith eu hun a’u profiad.

Prif Gamau Gweithredu:

 • Ymchwilio i’r maes a ddewiswyd yng Nghasgliad Cerameg Aberystwyth (gan ddefnyddio’r darnau yn y casgliad a’r archif o waith cerameg)
 • Astudio a datblygu syniadau dylunio, gan ystyried y mannau arddangos a’r adnoddau sydd ar gael yn yr Oriel Gerameg.
 • Creu’r gwaith newydd (a all gynnwys deunydd clyweledol hefyd).
 • Paratoi deunydd y cyhoeddusrwydd.
 • Cyflwyno syniadau i feithrin cyswllt â’r gymuned neu weithgareddau dysgu.
 • Dewis y gwaith a threfnu ei ddosbarthu i’r arddangosfa.

Efallai y bydd disgwyl i’r Artist hefyd:

 • Rhoi cyflwyniadau am eu gwaith
 • Cyfrannu at arfarnu’r prosiect
 • Darparu dogfennaeth ar y profiad i’w defnyddio mewn adroddiadau, cyflwyniadau ac ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Cynllunio o leiaf un gweithgaredd dysgu neu weithgaredd i feithrin cyswllt â’r gymuned.
 • Cynrychioli’r Casgliad Cerameg ym Mhrifysgol Aberystwyth mewn modd cadarnhaol.

Hawlfraint a Pherchnogaeth

Yr Artist fydd yn cadw’r hawlfraint a’r holl hawliau eiddo deallusol yn y gwaith a’r dogfennau a grëir.

Ffioedd: £1500 yn cynnwys deunyddiau a thrafnidiaeth, y gwaith i’w werthu ar gomisiwn o 40% i’r Oriel.

Cyfle Cyfartal

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i hymrwymo i ddatblygu, hybu a chefnogi cydraddoldeb ac amrywioldeb yn ein harferion a’n gweithgareddau i gyd. Am ragor o wybodaeth, gweler Polisi Cyfle Cyfartal Prifysgol Aberystwyth

 Am ragor o wybodaeth, a sut i wneud cais

Llenwch ffurflen gais a’i chyflwyno ynghyd â’r wybodaeth berthnasol i:

loc@aber.ac.uk  gyda’r pennawd Prosiect y Ddeorfa yn llinell pwnc yr ebost.

Incubator_2019-CY

Dyddiad cau am geisiadau: 31 Awst 2019

Mae’r prosiect hwn yn derbyn nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru

 

Newyddion Diweddaraf

Not Just for Pretty

Robyn Cove mewn perthynas â | in relation to Michael Cardew

Gorffennaf 21 July – Hydref 7 October 2018

Arddangosfa a Sgwrs 21/07/2018

Cyfarfod yn y Oriel Serameg, Canolfan y Celfyddydau 4.00pm

AM DDIM

Coffee Cups - sml

Mae’r prosiect ‘Not Just for Pretty’ wedi rhoi imi gyfle i bwyso a mesur rhinweddau ymarferol ac addurniadol crochenwaith Michael Cardew. Drwy astudio’r potiau sydd yng Nghasgliad Ann Carr gallaf weld sut y gwnaeth Cardew ddatblygu ei waith. Mae dylanwadau pob cyfnod o’i yrfa yn cael eu dangos yn y casgliad hwn o waith sy’n cynnwys potiau a wnaed yn Abuja ac Wenford Bridge. 

 Fyddwn i byth wedi fy nisgrifio fy hun fel addurnwr cyn y prosiect hwn, ond erbyn hyn, wedi imi drosglwyddo motiffau addurniadol i’m harddull fy hun ac i’m potiau fy hun, rwy wedi dod o hyd i’m llais fy hun. 

Erbyn hyn, addurno yw prif ddatganiad fy ngwaith, ac ymwybyddiaeth o swyddogaeth y darn yw fy mhrif ystyriaeth pan fyddaf yn creu. 

 

Mae potiau Michael Cardew yn rhan o fywyd Robyn Cove ers erioed.  Roedd ei mam yn perthyn o bell ac fe ddefnyddiai’r teulu ei jariau, ei gwpanau a’i fowlenni yn eu bywydau beunyddiol. Cafodd diddordeb Robyn mewn cerameg stiwdio ei annog gan ei hewyrth Simon Fox, casglwr cerameg sydd, yn garedig iawn, wedi benthyg rhai darnau i’r arddangosfa hon.

Roedd Ann Carr (1928-2013) yn gyfaill a chymdoges i Michael Cardew, ac yn edmygu ei waith.  Yn 2014 rhoes ei mab, Julian Carr, fwy na 300 darn o’i chasgliad i Brifysgol Aberystwyth. Mae’r casgliad pwysig hwn i gyd wedi’i gysylltu â Chrochendy Wenford Bridge a sefydlwyd gan Michael Cardew yn 1939. Ar ôl ymweld â Chasgliad Ann Carr yn 2017, cafodd Robyn grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu corff newydd o waith wedi’i ysbrydoli gan y crochenwaith gan Michael Cardew sydd yng Nghasgliad Cerameg Prifysgol Aberystwyth.

ACW

NAT LOTTERY

Dewislen
×
Menu