Arddangosfeydd Blaenorol

Vessel 3 2017

Billy Adams:Transitions

Yr Oriel Gerameg 3 Chwefror – 22 Ebrill Mae gwaith y ceramegydd Billy Adams i’w cael mewn llawer o gasgliadau preifat bedwar ban byd. Mae’n un o Gymrodyr Cymdeithas y Crochenwyr Crefft. Mae ei waith yn archwilio ac arbrofi ar agweddau ar y tirlun: “Mae arwynebau creigiog fy ffurfiau ceramig yn fwrlwm o liwiau byw a natur ac wedi’u llunio fel eu bod megis wedi’u hindreulio a’u herydu. Cefn gwlad fy ngwlad enedigol, Iwerddon, a Gorllewin Cymru, a’u meini hirion, yw fy prif ysbrydoliaeth. Hoffwn feddwl bod fy ngwaith yn ffurfio dolen gyswllt ddiriaethol â’n treftadaeth gyfriniol annelwig.” ARDDANGOSIAD Dydd Iau 08fed Chwefror 2.00–3.45PM Cyfarfod yn y Stiwdio Cerameg, Canolfan y Celfyddydau I’w ddilyn gan: Arddangosfa a Sgwrs Cyfarfod yn y Oriel Serameg, Canolfan y Celfyddydau 4.00pm AM DDIM … Darllen mwy
TBH teapots sq

Terry Bell-Hughes

Tachwedd 11 November 2017 – Ionawr 21 January 2018 (wedi cau 24/12/2017-01/01/2018) Mae Terry Bell-Hughes yn wˆ r diymhongar sydd wedi dilyn gyrfa bortffolio fel crochenydd ac athro yng Ngogledd Cymru am ddeugain mlynedd. Mae wedi glynu’n dynn wrth y gwerthoedd a gyflwynwyd iddo yn gyntaf ar y cwrs crochenwaith yn Harrow yn y ’60au ac mae’n cynhyrchu crochenwaith swyddogaethol gan ddefnyddio gwydredd llwch a slip. Mae’n gwneud tebotau, platiau, jygiau a jariau ac mae’n mwynhau’r syniad y gellir defnyddio’r darnau hyn ond maent yn cymryd cam y tu hwnt i swyddogaeth â’r addurniadau od o elfennau ffigurol, y clustiau wedi’u torri’n feiddgar ar y jariau a’r handlenni hedegog. Bu Terry’n gweithio am ddeng mlynedd yn Potter’s Croft, Oxshott, cartref Denise Wren, crochenydd stiwdio arloesol ac athro a oedd yn adnabyddus yn y ’60au am wneud model eliffantod ecsentrig. Mae’r siâp nodedig yn un o’r ffurfiau anifeiliaid sy’n ymddangos ar ei ddarnau bron fel elfen lofnod. Bydd ei waith yn gwneud cyfeiriadau eraill – mae ei jygiau â’u hynafiaid mewn prototeipiau canoloesol a gall y tebotau â chaeadau triongl a thraed treipod ddwyn i gof lestri addunedol o ddiwylliannau eraill. Felly, gallai ei botiau fod â defnydd ymarferol ond maen nhw hefyd yn wrthrychau ar gyfer arddangos a myfyrdod. Mae’r sioe solo hon yn gorff newydd o waith a’r cwbl wedi’i gynhyrchu yn y naw mis diwethaf yn dilyn cais llwyddiannus am grant i ddatblygu cyrff clai a slips newydd ac i weithio ar raddfa fwy. ‘Cafwyd rhai llwyddiannau a … Darllen mwy
Antoinella Cimatti

Pa Newydd? Darnau a Dderbyniwyd yn Ddiweddar Casgliad Cerameg Prifysgol Aberystwyth

Mae Casgliad Cerameg yn Aberystwyth ymhlith y prif gasgliadau o gerameg anniwydiannol ym Mhrydain, a chanddo fwy na 2000 o ddarnau ar hyn o bryd. Rhwng 1920-1936, drwy gyllid gan chwiorydd Davies, Gregynog, cronnodd y brifysgol gasgliad pwysig o grochenwaith stiwdio arloesol a llestri slip Cymreig. Ers canol y 1970au mae’r casgliad yn cael ei gadw a’i arddangos yng Nghanolfan y Celfyddydau. Mae’n bolisi casglu cerameg gyfoes o Brydain a’r tu hwnt, gydag ymrwymiad arbennig i gerameg yng Nghymru. Mae llawer o’r darnau a arddangosir wedi’u cael drwy’r Ŵyl Gerameg Ryngwladol a thrwy raglen ein harddangosfa bresennol. Rydym yn ddiolchgar am gymorth ariannol gan Gronfa Grantiau Prynu’r V&A a’r Gronfa Gelf ac yn ddiolchgar hefyd i’r rhoddwyr hael a roes rai o’r darnau cynharaf … Darllen mwy

Crossings: Adam Buick and the Legend of Tresaith.

  Crossings: Adam Buick and the Legend of Tresaith. 30 Mehefin – 27 Awst 2017 Oriel Serameg, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth. Mae Adam Buick, crochenydd a gwneuthurwr ffilmiau, wedi datblygu’r prosiect arloesol hwn, yn seiliedig ar stori saith o dywysogesau Gwyddelig a anfonwyd dros y môr i lanio yn Nhresaith a phriodi dynion o Gymru. Mae Tresaith yn rhan o Arfordir Treftadaeth Ceredigion. Gan fyfyrio ar y thema o groesi moroedd peryglus, bydd Adam yn gwneud saith o botiau lleuad a fydd yn cael eu lansio o’r Iwerddon er mwyn hwylio ar draws Môr Iwerddon a gobeithio glanio’n ddiogel yng Ngheredigion. Bydd eu taith yn cael ei chofnodi gan systemau llwybro ac yn cael ei nodi ar weddalen. Bydd Adam hefyd yn gwneud ffilm am y prosiect a chaiff y ffilm ei dangos ochr yn ochr â’r mapiau a’r potiau lleuad yn rhan o’r arddangosfa hon a gynhelir yn ystod yr Ŵyl Serameg Ryngwladol yr haf hwn. Bydd yr arddangosfa hefyd yn cynnwys gwaith a gomisiynwyd gan Marged Pendrell, Meri Wells a Val James, sydd hefyd wedi ymateb i’r thema. Bydd yr arddangosfa a’r ffilm ar gael i fynd ar daith o fis Tachwedd 2017. Bydd digwyddiadau a gweithgareddau arbennig yn ymwneud â’r prosiect hwn yn cael eu trefnu dros yr haf. Trefnir y prosiect ar y cyd ag Adran Cyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth a chaiff ei gefnogi gyda chyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru. http://www.adambuick.com/place-of-seven/ … Darllen mwy
Anne Gibbs 6

Iaith Clai – Anne Gibbs Llonydd

Bydd Anne yn gweithio mewn stiwdio dawel mewn gardd breifat mewn pentref gwledig yn Ne Cymru. Mae yna dawelwch ynglyˆn â’r stiwdio a’i phreswylydd oherwydd, i Anne, mae’n lle, yn syml, i fod. Bydd Anne yn cynllunio cwrs rheolaidd rhwng ei chartref a’i stiwdio, yn mynd heibio i dirweddau a chyffyrdd sy’n sefydlog a hefyd yn newid yn barhaus. Bydd y newidiadau hyn yn goleuo arfer Anne ar ddiwrnod arbennig ac, dros amser, yn dylanwadu ar y ffordd y bydd cyrff o waith yn ymgasglu. Mae tirwedd yn bwysig i Anne, boed hynny ar raddfa finiatur neu fawr. Gweadeddau, lliwiau, cyferbyniadau, haenau, bydd y rhain i gyd yn goleuo ei hestheteg. Yn y blynyddoedd a fu bu Anne yn gweithio â chwmni tirlunio. Byddai’n dylunio ac yn creu tirweddau hunangynhaliol o fewn ffiniau diffiniedig, fel cylchfannau neu gilffyrdd. Yn y blynyddoedd ers hynny cafodd ei chomisiynu i ddylunio gweithiau celf cyhoeddus. I Anne, y ffocws allweddol fyddai natur safle-sbesiffig y rhain, boed hynny’n ddylunio dulliau o dawelu traffig neu nodweddion cyfoes mewn capeli Cymreig. Gyda chymorth Gwobr Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, fe aeth Anne ar ymweliad ymchwil i Japan. Cafodd estheteg dylunio Japaneaidd effaith syfrdanol arni. O safbwynt cyfnerthu natur y gwaith yr oedd eisoes yn ei wneud ac o ran ei gyrru ymhellach hyd lwybr creadigol penodedig. Cafodd ei tharo eto gan dirweddau a’i phersbectif corfforol ohonyn nhw. Llechweddau coediog yn ymddangos yn fawreddog yn eu graddfa ond yn llochesu tablo miniatur sy’n fwy perthynol i bonsai … Darllen mwy
Micki Schloessingk

Daear, Tân a Halen; potiau gan Micki Schloessingk

Arddangosfa Iaith Clai: Rhan Un, Arddangosfa Deithiol Genedlaethol Oriel Mission, curadwyd gan Ceri Jones. 04 Chwefror – 26 Mawrth (Noder Canolfan y Celfyddydau ar gau ar 5 Chwefror) Mae Micki Schloessingk yn creu potiau bendigedig i’w defnyddio a mwynhau bob dydd.yn Ne Cymru. Ers 1987, dyma lle mae Micki yn creu casgliad o botiau wedi’u taflu ac adeiladu â llaw. Gyda chiln mawr tanio pren, oriel a stiwdio, mae Crochendy Bridge yn le deinamig ac ysbrydoledig. Mae potiau Micki yn brydferth ac wedi eu sylweddoli’n fedrus. Mae nifer o flynyddoedd o ofal a phrofiad wedi arwain at ddyluniad da’r darnau yma sydd yn bleser i’w defnyddio ac i fyw gyda. Mae llawer o waith Micki wedi ei daflu ar yr olwyn. Mwynha Micki hefyd adeiladu gyda llaw, fel ei dysglau slab gyda thraed. Mae’r holl waith wedi’u tanio gyda phren ag arlliw halen. Mae’r rhain yn brosesau cyffroes yn eu hun ac yn rhai sydd yn portreadu cymeriad unigryw potiau gwnaed â llaw Micki. Cyfle i ni werthfawrogi a rhannu gwaith Micki gyda chynulleidfaoedd newydd yw Daear, Tân a Halen, fel teithia i leoliadau ar draws Cymru. Mae Daear, Tân a Halen yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau cyfrannu. Mae Iaith Clai: Rhan Un yn cynnwys tri arddangosfa unigol o waith gan dri artist serameg benywaidd wedi eu selio yng Nghymru, oll â deinamig pwysig yn serameg gyfoes. Mae gwaith y tri artist yn delio â dynolrwydd … Darllen mwy
Made Anew – Straeon Torri a Thrwsio 20 Chwefror - Mehefin 5e

Made Anew – Straeon Torri a Thrwsio

Crochenwaith sydd wedi torri a’i drwsio, a’r straeon a chysylltiadau, yw’r thema sy’n sail i’r arddangosfa hon. Mae’n ymgais i ystyried y berthynas sydd gennym â chyflwr potyn … Darllen mwy
Naming the Animals a0004

Enwi’r Anifeiliaid

Daw teitl yr arddangosfa hon o gerfwaith seramig David Cleverley, Adda’n enwi’r anifeiliaid. Mae’r gwaith yn cyfeirio at ffigurau Swydd Stafford y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac mae wedi’i seilio ar thema Feiblaidd, rhywbeth sydd â thraddodiad hir mewn celf werin a diwylliant poblogaidd … Darllen mwy
We Spirited Creatures

Ni Greaduriad Nwyfus

Humans and animals live together on a small planet. Our relationship is one of shared needs and mutual coexistence, and yet our life together is often far from peaceful … Darllen mwy
Parallel Lives

Parallel Lives

An exhibition curated by MA student Louise Chennell looking at couples who work together, featuring Louise and Alfred Powell, James and Tilla Waters, Margaret and David Frith, Frank and Janet Hamer, Terry and Beverley Bell-Hughes, Ruth and Alan Barrett-Danes and Harry and May Davis. There is more information including essays and sound clips from recorded interviews … Darllen mwy
Dewislen
×
Menu